What we belive

1. Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is;
Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest;
Wij geloven in de Godheid van onze Here Jezus Christus, zijn maagdelijke geboorte,zijn zondeloze leven, zijn wonderen, zijn dood, die als offer plaatsvervangend en verzoenend is, zijn lichamelijke opstanding, zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en zijn persoonlijke wederkomst met macht en heerlijkheid;
Wij geloven dat ieder mens zondig en verloren is en daarom tot redding wederomgeboren moet worden door de Heilige Geest; Wij geloven in de bediening van de Heilige Geest in deze tijd. Door zijn inwoning wordt de christen in staat gesteld een godvruchtig leven te leiden; Wij geloven in de wederopstanding van hen die behouden worden tot de opstanding ten leven en van hen die verloren gaan tot de opstanding ten oordeel; Wij geloven in de geestelijke eenheid van hen die in Christus geloven.

Bijbelteksten
Deut.6:4; Jes 43: 10; Marc. 12:29; Luc.3-22; Col.1:19,2:9; I Thess.2:13; 2 Tim 3: 15-17;
I Petr 1:23.25; 2 Petr.1:19-21; Hebr.4:12.

Lees verder

 

 
 
previous next